Sør-Innherad kirkelige fellesråd > Livets gang > Gravferd
22. januar 2021
  |  Logg inn
Gravferdstjeneste

Koordinering av alle gravferder:

Vakttelefon: 98245333
Vakttelefonen vil bli besvart innenfor følgende tidsrom:
mandag – fredag, kl. 09.00-14.00

Hos oss gjennomfører vi begravelser og bisettelser kun på tirsdager, torsdager og fredager.
I forbindelse med bevegelige høytidsdager vil vi kunne fravike dette etter nærmere avtale.

Veiledning for pårørende etter dødsfall

Alt har sin tid – også døden. De fleste knytter sterke, men ofte forskjellige følelser til møtet med døden. Likevel vil mange trekke fram ønsket om å ta avskjed på en verdig måte og muligheten til å ta fram minner om avdøde som verdigfullt. 

Gravferden har stor betydning for en reell følelsesmessig avskjed med den døde. Sammen med f.eks. en båreandakt og eventuelt det å stelle den døde, kan gravferden gi sørgetiden en god start. Gravferden kan gi sorgen en retning som i sin tid og på en individuell måte omdanner sorgen til en ressurs i den enkeltes liv. Minneord, kransepålegging, lystenning, skriftlesing og bønner gir de som er med mulighet til å markere gravferden som en viktig begivenhet i familien og vennekretsen. 

Mange føler hjelpesløshet i møte med alle de praktiske oppgavene som må ordnes i forbindelse med et dødsfall. I dag kan et begravelsesbyrå ta seg av mye av dette. 
De pårørende anbefales å ta seg litt tid til å kjenne på og snakke om, hvilke deler av forberedelsene en ønsker å gjøre selv. Her kan kirkelig ansatte, både prest og diakon, være gode samtalepartnere. 

Vi har laget en veiledning som vi håper kan være til hjelp i en ellers vanskelig tid.


Før gravferdsdagen

Avtale om gravferd/bisettelse
Avtale om gravferd eller bisettelse gjøres i de fleste tilfeller med et begravelsesbyrå, men kan også avtales direkte med gravferdskonsulenten i Sør-Innherad kirkelige fellesråd.

Avtale om gravsted
Kirkevergen er ansvarlig for påvisning/uttak av gravsted. I praksis avklares dette med begravelsesbyrået eller direkte med gravferdskonsulenten så raskt som mulig etter dødsfallet. Ønskes det reservering av gravplass ved siden av den døde til eventuelt gjenlevende ektefelle eller andre, må dette avtales samtidig.

Båreandakt
Noen lokalsamfunn har tradisjon med båreandakt i forbindelse med at den døde legges i kista og flyttes til gravkapell/bårerom. Prest eller diakon kan bistå ved båreandakt. Denne kan foregå på sykeheim, sykehus eller i heimen. Gravkapell eller bårerom ved kirka kan også brukes.

Å se den døde
Mange pårørende som har sett den døde etter at vedkommende er lagt i kisten, er i ettertid takknemlige for det. Det anbefales som verdifullt. Syning kan skje i heimen, på sykeheim eller sykehus, i forbindelse med båreandakt eller der den døde oppbevares. Dette kan avtales med begravelsesbyrået.

Melding til lensmannen
Lensmannen kontaktes snarest mulig etter dødsfallet, helst ved personlig frammøte. Det må her opplyses om alle personlige data for avdøde, om arvinger, eventuell formue osv. Hvis det finnes et testamente etter avdøde, skal originalen leveres lensmannen. Var avdøde gift, oppgis dato og år for vigselen. Lensmannen gir veiledning i skiftespørsmål og utleverer skjema som er aktuelle for den enkelte.

Annonse til avisene
Dette ordnes av begravelsesbyrået, evt. av de pårørende selv.

Salmevalg
Salmer velges av pårørende sammen med kantor/prest.

Solosang/korsang/ekstra musikk
Hvis man ønsker ekstra sang eller musikk, må pårørende selv gjøre avtale med aktørene. 
Kantor/organist må orienteres på tidligst mulig tidspunkt, og kan også være behjelpelig med råd.

Pynting i kirken
Dette kan pårørende overlate til byrå eller de kan pynte selv.


På gravferdsdagen

Innbæring
Ønsker pårørende å være med under innbæring og plassering av kisten i kirka, avtales dette med begravelsesbyrået.

Vertskap
Pårørende eller noen som pårørende ber om det, kan stå ved inngangen for å ønske velkommen til kirka, og dele ut sangark. Alternativt kan dette ordnes av begravelsesbyrået.

Minnegave
Dersom det ønskes en minnegave i stedet for blomster, vil det bli satt fram kasser ved inngangene for dette. Hvis dette står i dødsannonsen, er det ikke nødvendig å gi noe mer beskjed til kirketjener. Opptellingen og forsendelse av pengene er pårørendes ansvar.

Kondolanse
Det legges ut kondolanseprotokoll ved inngangen, der alle som kommer til kirken kan skrive sine navn. Plasser gjerne et bilde av den avdøde ved protokollen.


Etter gravferdsdagen

Avdøde minnes
Ved første gudstjeneste etter gravferden minnes avdøde på en enkel måte i forbindelse med kunngjøringene i gudstjenesten. Pårørende må da gjerne møte i kirken.
På Allehelgensdag, første søndag i november, er det skikk å minnes alle som er gravlagt siden forrige Allehelgensdag. Pårørende mottar en invitasjon til dette.

Gravstedet
I tiden etter gravferden utføres følgende av kirkegårdsbetjeningen: Visne kranser og blomster fjernes, det planeres og såes til.
Eventuell beplanting gjøres av pårørende selv.

Gravminne
Gravminne settes opp etter anvisning fra kirkegårdsbetjeningen. Maksimal størrelse og vekt på gravminne er regulert i vedtektene for gravplassene. Det er anledning til å benytte åkerstein, fjærestein o.l. til gravminne, men slike gravminner må godkjennes av kirkevergen.

Feste av gravsted
En enkeltperson skal stå som fester og ansvarlig for gravstedet. Alle har rett til gratis grav i 20 år etter gravferden i den kommunen de har vært bosatt. Ønskes graven bevart ut over 20 år, skal det betales festeavgift. Krav på festeavgift blir sendt festeren av gravstedet hvert tiende år. For grav som reserveres ved siden av annen grav, til f.eks gjenlevende ektefelle eller andre, skal det betales festeavgift fra første år.

Navnet minnelund
Et alternativ til eget gravsted er plass på en av de navnede minnelundene innenfor Sør-Innherad kirkelige fellesråd. Det finnes et eget regelverk og egne priser for plass på navnet minnelund.

Opplysninger om fester av gravsted
Det kommer med ujevne mellomrom henvendelser fra både privatpersoner og virksomheter om innsyn i hvem som er fester til bestemte gravsteder. KA, arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter, har gjort en juridisk vurdering av retten til innsyn og funnet at en slik generell innsynsrett ikke foreligger. KAs vurdering kan leses ved å klikke på lenken.   

Sorggruppe


Har du mistet noen?
Bli med i en sorggruppe.
Ta kontakt med
Egil Brende tlf 98245313 eller
Bitte Dillan tlf 98245323